اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت خوش آمدید.   

سه شنبه 1400/5/5 ساعت 07:25

شنبه های آموزشی

آنچه باید یک آتش نشان بداند

آتش نشانی 27

آتش نشانی 28

آتش نشانی 29

آتش نشانی 30

آتش نشانی 31

آتش نشانی 37

آتش نشانی 38

آتش نشانی 39

آتش نشانی 47

آتش نشانی 48

آتش نشانی 49

آتش نشانی 50

آتش نشانی 51

آتش نشانی 52

آتش نشانی 53

آتش نشانی 54

آتش نشانی 55

آتش نشانی 56

آتش نشانی 58

آتش نشانی 60

آتش نشانی 61

آتش نشانی  62

آتش نشانی 63

آتش نشانی 65

 آموزه های بازآفرینی شهری 

بازآفرینی شهری 15

بازآفرینی شهری 16

بازآفرینی شهری 17

بازآفرینی شهری 18

بازآفرینی شهری 19

بازآفرینی شهری 24

بازآفرینی شهری 25

بازآفرینی شهری 26

بازآفرینی شهری 33

بازآفرینی شهری 35

بازآفرینی شهری 36

بازآفرینی شهری 37

بازآفرینی شهری 38

بازآفرینی شهری 39

بازآفرینی شهری 40

بازآفرینی شهری 41

بازآفرینی شهری 42

بازآفرینی شهری 44

بازآفرینی شهری 48

بازآفرینی شهری 49

بازآفرینی شهری 50

بازآفرینی شهری 51

 

 آموزه های مدیریت پسماند

پسماند 11

پسماند 12

پسماند 13

پسماند 14

پسماند 15

پسماند 20 

پسماند 21 

پسماند 22

پسماند 23

پسماند 31

پسماند 32

پسماند 33

پسماند 34

پسماند 35

پسماند 36

پسماند 37

پسماند 38

پسماند 39

پسماند 40

پسماند 41

پسماند 45

پسماند 46

پسماند 47

پسماند 48

پسماند 50

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی 1

حقوق شهروندی 2

حقوق شهروندی 8

حقوق شهروندی 9

حقوق شهروندی 10

حقوق شهروندی 11

حقوق شهروندی 13

آموزش های اقتصادی و سرمایه گذاری

سرمایه گذاری 1

سرمایه گذاری 2

سرمایه گذاری 3

سرمایه گذاری 4

سرمایه گذاری 5

سرمایه گذاری 6

سرمایه گذاری 7

سرمایه گذاری 8

سرمایه گذاری 12

سرمایه گذاری 13

سرمایه گذاری 14

سرمایه گذاری 15

 سرمایه گذاری 16

سرمایه گذاری 18

آموزه های شهرسازی

شهرسازی 1

شهرسازی 2

شهرسازی 3

شهرسازی 4

شهرسازی 5

شهرسازی 6

شهرسازی 7

شهرسازی 8

شهرسازی 9

شهرسازی 10

شهرسازی 11

شهرسازی 17

شهرسازی 18

شهرسازی 19

شهرسازی 20

شهرسازی 22

آموزه های مدیریت محیط زیست

محیط زیست 1

محیط زیست 2

محیط زیست 3

محیط زیست 4

محیط زیست 5

محیط زیست 6

محیط زیست 7

محیط زیست 8

محیط زیست 9

محیط زیست 10

محیط زیست 11

محیط زیست 12

محیط زیست 13

محیط زیست 14

محیط زیست 15

محیط زیست 16

محیط زیست 17

محیط زیست 23

محیط زیست 24

محیط زیست 25

محیط زیست 26

محیط زیست 28

آموزه های منابع طبیعی پایدار

منابع طبیعی 8

منابع طبیعی 9

منابع طبیعی 10

منابع طبیعی 11

منابع طبیعی 12

منابع طبیعی 17

منابع طبیعی 18

منابع طبیعی 19

منابع طبیعی 20

منابع طبیعی 28

منابع طبیعی 29

منابع طبیعی 30

منابع طبیعی 31

منابع طبیعی 32

منابع طبیعی 34

منابع طبیعی 35

منابع طبیعی 36

منابع طبیعی 37

منابع طبیعی 38

منابع طبیعی 39

منابع طبیعی 43

منابع طبیعی 44

منابع طبیعی 45

منابع طبیعی 47